Apollo 8 (Falcon Style) :: Aero braking - Part 7

Boredoom...