Apollo 8 (Falcon Style) :: Aero braking - Part 10

And back to boredoom...